موضوعات: اصلی

عفت زن مایه احترام و شخصیت اوست

ما که روی حجاب این قدر مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند به آن رتبه معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزش های بسیار لغزنده ای که سر راهش قرار داده اند، نشود.

عفت زن، مایه احترام و شخصیت اوست. این مسأله حجاب و محرم و نا محرم و نگاه کردن و نگاه نکردن، همه به خاطر این است که قضیه در این بین سالم نگه داشته شود. اسلام به مسأله عفاف زن اهمیت می دهد. عفاف مخصوص زنان نیست؛ مردان هم باید عفیف باشند.

مسأله حجاب، به معنای منزوی کردن زن نیست. اگر کسی چنین برداشتی از حجاب زن داشته باشد، برداشتش کاملا غلط و انحرافی است. مسأله حجاب، به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قید و شرط زن و مرد در جامعه است. این اختلاط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد - بخصوص به ضرر زن - است.

[چهارشنبه 1390-04-22] [ 11:30:31 ق.ظ ]